Wij willen een nieuwe start maken met een migratie- en integratiebeleid dat recht doet aan een modern immigratieland. Hiervoor is een paradigmaverschuiving nodig: met een actieve en beleid, willen wij migratie op een toekomstgerichte en realistische manier vormgeven. Wij zullen illegale migratie terugdringen en reguliere migratie mogelijk maken. Wij houden vast aan onze humanitaire verantwoordelijkheid en aan de verplichtingen die voortvloeien uit de basiswet, het Vluchtelingenverdrag van Genève (GRC), het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) en de Europese wetgeving om vluchtelingen te beschermen en de oorzaken van vluchtgedrag te bestrijden. Verblijfsrecht en recht op verblijf Wij willen de afgifte van visa versnellen en de digitalisering opvoeren.

Om transnationale arbeidsmigratie te vergemakkelijken, willen wij niet dat verblijfsvergunningen aflopen tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. Wij streven naar een samenhangende, consistente immigratiewetgeving die gebruikersvriendelijk en gesystematiseerd is, idealiter in een immigratie- en verblijfscode. Wij zullen orde op zaken stellen in het ingewikkelde systeem van tolerantie en nieuwe kansen scheppen voor mensen die reeds deel uitmaken van onze samenleving: Goed geïntegreerde jongeren moeten de mogelijkheid krijgen om na drie jaar verblijf in Duitsland en tot de leeftijd van 27 jaar een verblijfsrecht te krijgen (§ 25a Verblijfswet, AufenthG).

Wij erkennen de bijzondere integratieprestaties van gedoogden door gezinnen na zes of vier jaar een verblijfsrecht toe te kennen (artikel 25b van de verblijfswet). Wij gaan in tegen de huidige praktijk van ketentolerantie met een verblijfsrecht met mogelijkheden: Personen die op 1 januari 2022 vijf jaar in Duitsland wonen, geen strafbare feiten hebben gepleegd en de vrije democratische basisorde zijn toegedaan, moeten een verblijfsvergunning voor de duur van één jaar kunnen krijgen, zodat zij gedurende die tijd aan de overige voorwaarden voor een verblijfsrecht kunnen voldoen (met name het voorzien in hun levensonderhoud en het overleggen van een identiteitsbewijs overeenkomstig artikel 25 a en b van de verblijfswet). Wij willen gedoogden in opleiding en hun bedrijven meer rechtszekerheid geven door middel van een verblijfsvergunning (§ 60 c AufenthG). Wij willen de tijdslimiet voor de arbeidstolerantie schrappen en de eisen realistischer en praktischer maken. We zullen het "Duldung licht" afschaffen. Indien gedoogden niet bijdragen tot de verduidelijking van hun identiteit, wordt de gedoogperiode niet meegerekend voor het recht op verblijf. Wij zullen de verduidelijking van de identiteit van een buitenlander uitbreiden met de mogelijkheid om een bevestiging af te leggen in plaats van een eed en wij zullen daartoe een wettelijke bepaling in de vreemdelingenwetgeving opnemen. Wij willen een nieuwe start maken met een migratie- en integratiebeleid dat recht doet aan een modern immigratieland.

We schaffen het werkverbod af voor mensen die al in Duitsland wonen. Een lopende asielprocedure staat niet in de weg aan het recht op een verblijfsvergunning, mits de voorwaarden voor de verblijfsvergunning reeds bestonden op het tijdstip van binnenkomst. Wij willen een preciezere regeling voor slachtoffers van huiselijk geweld of partnergeweld die slechts een afgeleid verblijfsrecht hebben. Slachtoffers van mensenhandel moeten ook een verblijfsrecht krijgen, ongeacht of zij bereid zijn te getuigen. Integratie Om een zo snel mogelijke integratie te verzekeren, willen wij vanaf het begin integratiecursussen aanbieden voor alle mensen die naar Duitsland komen. De cursussen moeten op maat gesneden en toegankelijk zijn. Wij willen de voorwaarden voor cursusorganisatoren, docenten en deelnemers verbeteren. Kinderen en jongeren moeten snel toegang hebben tot onderwijs.

Daarom willen wij kort na hun aankomst in Duitsland cursussen op school aanbieden. Wij willen dat de federale regering blijft bijdragen in de kosten van de deelstaten en gemeenten in verband met de vluchtelingen, en wij willen ook dat de federale regering steun blijft verlenen in de vorm van middelen die voor integratie worden gebruikt. In het bijzonder willen wij de netwerksamenwerking op het gebied van gemeentelijk integratiewerk (financieel) versterken en verder ontwikkelen over de juridische districten heen. Wij zullen een federaal programma opzetten om de sociale participatie en integratie van mensen uit (Zuid-)Oost-Europa te versterken.

Wij zullen de federale migratieadviesdiensten (jeugdmigratiediensten, migratieadvies voor volwassen immigranten) en de zelfhulporganisaties van migranten op passende wijze ondersteunen. Met het oog op een snelle en duurzame integratie op de arbeidsmarkt zullen wij meer steun verlenen aan de taalcursussen voor beroepsonderwijs die voortbouwen op de inburgeringscursussen en de financiering een permanent karakter geven. Wij willen de registratie-eisen voor mensen zonder papieren herzien, zodat zieke mensen niet worden ontmoedigd om zich te laten behandelen. Wij achten het noodzakelijk de psychosociale bijstand aan vluchtelingen te stabiliseren.

Asielprocedures
Asielprocedures moeten eerlijk, snel en rechtszeker zijn. Om de procedures te versnellen, willen wij het Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ontlasten. Daarom zullen ook in de toekomst ad hoc intrekkingscontroles worden uitgevoerd. Wij zullen er ook voor zorgen dat administratieve rechtbanken worden ondersteund 
140 worden ontlast door hoogwaardige beslissingen van het BAMF. Wij willen snellere beslissingen in asielprocedures, alsook een standaardisering van de rechtspraak, en zullen daartoe snel een wetsontwerp indienen. Voorts zullen wij een nationale asieladviesdienst invoeren die onafhankelijk is van de autoriteiten, teneinde de procedure met geïnformeerde aanvragers te versnellen. Wij willen vanaf het begin kwetsbare groepen identificeren en hen speciale steun verlenen. Het concept van de AnkER-centra zal door de federale regering niet verder worden uitgewerkt. Gezinshereniging moet worden opgezet met het oog op integratie en het vermogen van de samenleving om immigranten op te nemen.

Wij zullen gezinshereniging met subsidiaire bescherming op voet van gelijkheid stellen met CSF-vluchtelingen. Wij zullen minderjarige broers en zussen niet achterlaten wanneer niet-begeleide minderjarigen met hun ouders worden herenigd. Personen die zich bij hun echtgenoten voegen, zullen het vereiste bewijs van talenkennis ook pas onmiddellijk na hun aankomst kunnen leveren. Wij zullen de wet op de uitkeringen aan asielzoekers verder ontwikkelen in het licht van de jurisprudentie van het Federale Constitutionele Hof. Wij willen de toegang tot de gezondheidszorg voor asielzoekers minder bureaucratisch maken. Minderjarige kinderen moeten worden vrijgesteld van uitkeringsbeperkingen of -verminderingen. Niet iedereen die bij ons komt, kan blijven. Wij zullen een repatriëringsoffensief lanceren om de uitzettingen consequenter uit te voeren, met name de uitzetting van criminelen en gevaarlijke personen. In de toekomst zal de federale regering de deelstaten meer steun verlenen bij uitzettingen. Wij zullen onze bijzondere humanitaire verantwoordelijkheid nemen en kinderen en jongeren in beginsel niet in hechtenis nemen in afwachting van uitzetting. Vrijwillig vertrek heeft altijd voorrang. Wij willen de financiering van de overheidssteun voor terugkeer van mensen zonder verblijfsrecht verbeteren. Om vrijwillig vertrek te bevorderen, willen wij de terugkeerbegeleiding door de staat en onafhankelijke terugkeerbegeleiding systematiseren en versterken. Wij willen dat de bevoegde hoogste federale autoriteit een tijdelijk nationaal uitzettingsverbod kan uitvaardigen voor afzonderlijke landen van herkomst. Asielaanvragen uit landen met een lage erkenningsgraad zullen voorrang krijgen om de procedures te versnellen. 

Europees en internationaal vluchtelingenbeleid

Wij willen met de belangrijkste landen van herkomst nieuwe praktische en op partnerschap gebaseerde overeenkomsten sluiten die in overeenstemming zijn met de normen inzake mensenrechten. Deze overeenkomsten moeten een totaalconcept omvatten, zoals de uitbreiding van de economische samenwerking, technologieoverdracht, versoepeling van de visumplicht, kwalificatiemaatregelen voor de Duitse arbeidsmarkt, uitwisseling van banen en samenwerking bij de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Het sluiten van eventuele overeenkomsten wordt niet afhankelijk gemaakt van financiële steun in het kader van de ontwikkelingssamenwerking. De federale regering zal een speciale vertegenwoordiger aanwijzen om dergelijke migratieovereenkomsten vorm te geven. Wij pleiten voor een fundamentele hervorming van het Europese asielstelsel. Ons doel is een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheid en bevoegdheid inzake opvang tussen de EU-lidstaten. Wij willen betere normen voor beschermingzoekers in asielprocedures en bij de integratie in de EU-landen. Wij willen de illegale migratie daadwerkelijk terugdringen en de oorzaken van de levensbedreigende vlucht bestrijden. Wij willen een einde maken aan illegale refoulement en aan het lijden aan de buitengrenzen. De asielaanvraag van mensen die in de EU aankomen of hier al zijn, moet inhoudelijk worden onderzocht. De EU en Duitsland mogen niet openstaan voor chantage. Wij willen voorkomen dat mensen worden geïnstrumentaliseerd voor geopolitieke of financiële belangen. Daarom pleiten wij voor migratieovereenkomsten met derde landen die gebaseerd zijn op de rechtsstaat in het kader van het Europees en het internationaal recht. Daartoe zal worden nagegaan of het mogelijk is om in uitzonderlijke gevallen, met inachtneming van het Vluchtelingenverdrag en het EVRM, de beschermingsstatus in derde landen te verkrijgen. Op weg naar een gemeenschappelijk functionerend EU-asielstelsel willen wij het voortouw nemen met een coalitie van ontvankelijke lidstaten en er actief toe bijdragen dat andere EU-lidstaten meer verantwoordelijkheid op zich nemen en zich aan de EU-wetgeving houden. Wij willen de bereidheid tot acceptatie in Duitsland en de EU ondersteunen en bevorderen. Wij willen dat Frontex verder wordt ontwikkeld tot een echt EU-agentschap voor grensbescherming op basis van de mensenrechten en het mandaat dat het heeft gekregen. Het doel moet een doeltreffende bescherming van de buitengrenzen zijn, die gebaseerd is op de rechtsstaat, transparant is en onderworpen is aan parlementaire controle. Frontex moet actief deelnemen aan reddingsoperaties op zee in het kader van het mandaat. 

Wij willen de secundaire migratie in de EU verminderen. Daartoe willen wij misbruik van visumvrij reizen voorkomen en de omstandigheden voor vluchtelingen in hun land helpen verbeteren door middel van een programma voor ordelijke hervestiging. Het is een burgerlijke en wettelijke verplichting om mensen niet te laten verdrinken. Civiele reddingsoperaties op zee mogen niet worden belemmerd. Wij streven naar een door de staat gecoördineerde en door Europa gesteunde redding op zee in de Middellandse Zee en willen maatregelen zoals het Malta-mechanisme met meer landen verder ontwikkelen. Wij streven naar een eerlijke verdeling van de verantwoordelijkheid voor reddingsoperaties op zee tussen de landen die aan de Middellandse Zee grenzen en willen ervoor zorgen dat mensen na hun redding naar veilige plaatsen worden gebracht. Wij willen de oorzaken van de vlucht aanpakken, zodat mensen in veiligheid en waardigheid kunnen leven. Wij zullen ook de uitbuitingsomstandigheden op de vluchtroutes en de smokkel van migranten bestrijden. Wij willen steun op lange termijn verlenen aan gast- en doorreislanden die in het bijzonder verantwoordelijk zijn voor vluchtelingen, teneinde duurzame vooruitzichten te creëren voor de bevolking en de gastgemeenschappen. Wij zullen onze bijdrage leveren aan betrouwbare financiering voor humanitaire organisaties. Wij zullen de procedures voor ordelijke hervestiging versterken op basis van de door het UNHCR gemelde behoeften. Wij zullen een federaal programma voor toelating van humanitaire hulp consolideren naar het voorbeeld van de programma's die eerder in de loop van de oorlog in Syrië zijn uitgevoerd en nu voor Afghanistan worden gebruikt. We laten onze bondgenoten niet achter. Wij willen bijzondere bescherming bieden aan hen die de Bondsrepubliek Duitsland als partner in het buitenland terzijde hebben gestaan en die zich voor democratie en sociale ontwikkeling hebben ingezet. Daarom zullen wij de procedure voor de plaatselijke strijdkrachten zodanig hervormen dat bedreigde plaatselijke strijdkrachten en hun naaste familieleden veiligheid kunnen vinden via onbureaucratische procedures. Wij zullen humanitaire visa voor mensen in risicosituaties mogelijk maken en digitale procedures invoeren voor de toekenning ervan.